آی قصه قصه قصه

Related image

خواندن داستان و کتاب های قصه  فارسی برای کودکان و نوجوانان یکی از روش های بسیار خوبی است که اثر بسیار مثبتی در یادگیری زبان شیرین فارسی دارد. خانم شیرین بدربا شیوه ی خاصی (نقاشی و یا کاردستی) که نشان دهنده ی درک بچه ها از داستان و کتاب است برنامه ی قصه خوانی را انجام می دهد

Dariush School presents the following Summer Program:
Storytelling by Ms. Shirin Badr followed by drawing or arts and craft related to the story of the day. This special program is 8 weeks on Sundays from 1030 am to 12:30 pm.
For registration and questions please contact Shahrzad.

Address: AZPCC:7330 E. Earll Dr. Suite L, Scottsdale, AZ, 85251
email: sherrykadam@yahoo.com
call or text: 480-370-3163
www.dariushschool.com

Sherry
— Sherry

No comments yet.