مدرسه داریوش زبان فارسی

.مدرسه داریوش کلاس‌های زبان فارسی  برای خردسالان و بزرگسالان ارائه میدهد

.فرزندان ما سرمایه های ما در ساخت ایران فردا هستند
مدرسه داریوش در راستای حفظ زبان و فرهنگ اصیل ایرانی به کودکان و بزرگسالان فرصت فراگیری زبان مادری را به آنها میدهد. ما هرگز فراموش نمی کنیم در هر کجای دنیا که باشیم ریشه های ما در وطن ما ایران استوار است و بدین منظور آموزش زبان فارسی نه تنها امکان برقرای رابطه میان نسل های پیشین و آینده ی ایرانی و دسترسی به فرهنگ کهن پارسی را فراهم میسازد که میتواند به عنوان مهارتی فردی موجبات ارتقای شغلی آنها را ممکن سازد

Dariush School is proud to offer Children Persian classes for Spring 2019 on Sundays.

Starting: August 18th, 2019

Ends: December 15th, 2019

                   Address: 7330 E Earll Dr, Suite L,

                           Scottsdale, AZ 85251

                Please contact us for more information.

Shahrzad K. Adam

480-370-3163

sherrykadam@yahoo.com

www.dariushschool.com

Sherry
— Sherry

No comments yet.