Nowruz 1396

Nowruz 1395

Nowruz 1394

International Mother Language day

:برای دوستانم که در آریزونا زندگی‌ میکنند با سلام مدتی‌ هست که با گروهی روی موضوع مهمی‌ کار می‌کنم. داریم کوشش می‌کنیم بچه هایی که آخر هفته‌ها به مدرسه ی میروند تا زبان مادری‌شان را بیاموزند، بتوانند از طرف آموزش پرورش آریزونا واحد کلاس درسی‌ دریافت کنند. درست مانند بچه هأیی که در مدارس امریکأی کلاس زبان اسپانیأی بر میدارند.  روز شنبه ۲۳ فوریه اینجا جشنی هست که غرفه میزند.