آی قصه قصه قصه

خواندن داستان و کتاب های قصه  فارسی برای کودکان و نوجوانان یکی از روش های بسیار خوبی است که اثر بسیار مثبتی در یادگیری زبان شیرین فارسی دارد. خانم شیرین بدربا شیوه ی خاصی (نقاشی و یا کاردستی) که نشان دهنده ی درک بچه ها از داستان و کتاب است برنامه ی قصه خوانی را انجام می دهد Dariush School presents the following Summer Program:Storytelling by Ms. Shirin Badr followed by.