مدرسه داریوش زبان فارسی

.مدرسه داریوش کلاس‌های زبان فارسی  برای خردسالان و بزرگسالان ارائه میدهد .فرزندان ما سرمایه های ما در ساخت ایران فردا هستندمدرسه داریوش در راستای حفظ زبان و فرهنگ اصیل ایرانی به کودکان و بزرگسالان فرصت فراگیری زبان مادری را به آنها میدهد. ما هرگز فراموش نمی کنیم در هر کجای دنیا که باشیم ریشه های ما در وطن ما ایران استوار است و بدین منظور آموزش زبان فارسی نه تنها امکان برقرای.