نادره وحيدى
(نادره وحيدى دستگردى(هاشميان
فوق ليسانس ادبيات فارسى با تجربه بيش از ١٥ سال تدريس وهمكارى با كانون پرورش فكرى كودكان و نو جوانان درايران و هم اكنون با همكارى بيش از٥سال با مدرسه داريوش

No comments yet.